Werkgroepen

Werkgroepen in onze parochie
In onze parochie zijn verschillende werkgroepen waardoor er een structuur is ontstaan waarbij de vele vrijwilligers ieder hun eigen taken vervullen. Hierdoor is het erg overzichtelijk geworden wie wat doet. Hieronder zijn de verschillenden groepen ingedeeld met daarbij de contactpersonen en e-mailadres.

Acolieten

Een aantal volwassenen assisteert de voorganger(s) bij de uitvaarten.

Contactpersonen: Drea Gieling.


Avondwake
Het is in onze parochie gebruikelijk om een avondwake te houden voor een overleden medeparochiaan. Als de nabestaanden aan de begrafenisonernemer te kennen geven dat zij daarvan gebruik willen maken, wordt de contactpersoon van de werkgroep ingelicht. Deze treedt in contact met twee mensen van de werkgroep, die volgens rooster voorgaan. Zij maken een afspraak met de nabestaanden. Tijdens het bezoek worden teksten en liederen uitgezocht en bespreekt men de eigen inbreng van de nabestaanden. Op deze manier wil de parochie bijdragen aan een waardig afscheid, troost bieden aan de nabestaanden en medeleven tonen.
Contactpersonen: Drea Gieling.


Bloemwerkgroep

Wij beschikken in onze parochie over een groot aantal vrijwilligers, die samen zorgen voor alle bloemversieringen in de kerk. Zij werken in 2 groepen, iedere groep zorgt om de beurt een maand voor de bloemversiering. Tevens verzorgen zij de bloemversieringen bij gelegenheid van een huwelijks- en jubileumviering en uitvaarten.

Contactpersonen: Rita Simons.


Collectanten
De collectanten halen niet alleen de collectegelden op in de vieringen, maar zijn ook actief tijdens de actie Kerkbalans.
Contactpersonen: Ben Reuling. / Ilse Teunizen.
( Kerk balans )


Dames en Herenkoor
Het parochiekoor van Nieuw-Wehl bestaat uit dames en heren. Elke woensdagavond wordt er geoefend. Vaak zijn de liederen Nederlandstalig, maar ook het Gregoriaans wordt gezongen. Ook in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen wordt regelmatig een viering muzikaal ondersteund. Het koor staat o.l.v. dirigente Regina Witte-Koppen met Ronnie Gerritsen op het orgel. Bij avondwakes en verhindering van de organist neemt Monique Bakema-Volman deze taak over.

Contactpersoon:
Janny Eugelink .

Diaconie / M.O.V.

De diaconie die van oudsher bekend is, is de diaconie van de armenzorg en ziekenzorg. Tegenwoordig kennen we de diaconie als de hulpverlening aan mensen die in probleemsituaties of in acute nood verkeren, dichtbij maar ook ver weg ( derde wereld ). De werkgroep MOV houdt zich bezig met Missie, Ontwikkelingshulp en Vrede. Het doel van de werkgroep is deze thema's, die vooral betrekking hebben op de derde wereld, binnen onze eigen geloofsgemeenschap onder de aandacht te brengen door middel van themavieringen, acties, collectes en publicaties. Verder is er goed overleg en een nauwe samenwerking met de stichting Wereld Contactgroep Wehl. Sinds een aantal jaren hebben de parochies Wehl en Nieuw-Wehl samen een MOV-groep.

Contactpersonen: Marian ter Heerdt.


Doopwerkgroep

De doelstelling van de werkgroep is: ouders van aanstaande dopelingen meer inzicht geven in de betekenis van het Heilig Doopsel. De doop is een parochiegebeuren, want het kind wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap. Tegelijkertijd hoopt de werkgroep ouders meer te betrekken bij het reilen en zeilen van onze parochie. Daarnaast verzorgt de werkgroep ook de viering van Maria Lichtmis, de Sint Maartenoptocht en het kindjewiegen met Kerst. In verband met onze administratie ontvangen wij graag een geboortekaartje op ons parochiesecretariaat.

Contactadres: Parochiesecretariaat.


Echobezorging

De administratie van de abonnementen op ons kerkblad "Echo" wordt verzorgd door het parochiesecretariaat. De bundeling en coördinatie van de bezorging is in handen van Mientje Wanders en Cecilia Hidajat. Voor de bezorging is de parochie ingedeeld in wijken, iedere wijk heeft zijn eigen Echo-bezorger.

Contactpersoon: Mientje Wanders.


Gezinsviering
De werkgroep verzorgt zo’n 8 tot 10 gezinsvieringen, veelal op vaste momenten in het kerkelijk jaar. Bijvoorbeeld: Kerstmis, Palmpasen of Pasen, moederdag, vaderdag en de laatste schooldag. Verder helpt zij de doopwerkgroep met de Sint Maartenoptocht.
Contactpersoon: Ester Buiting - Giesen.


Huis en Ziekenbezoek

De taak van de werkgroep is het bezoeken van parochianen in zieken- en verpleeghuizen in de regio. Ook de zieken thuis worden desgewenst bezocht en eventueel wordt hen de Heilige Communie gebracht. Daarnaast ontvangen alle zieken en 85- plussers met Kerstmis een attentie die bezorgd wordt door het jongerenpastoraat.

Contactpersonen: Martha Alferink.


Huwelijksvoorbereiding

Wanneer men wil gaan trouwen in de kerk, dient men zich ten minste drie maanden voor de huwelijksdatum aan te  melden, i.v.m. de agenda van de pastoor en het beschikbaar zijn van het kerkgebouw. In de parochie is er een gezamenlijke werkgroep huwelijksvoorbereiding. Naast een persoonlijk gesprek met de pastoor behelst deze huwelijksvoorbereiding een tweetal avonden, waar onder begeleiding van leden van de werkgroep, samen met andere aanstaande bruidsparen, het komende huwelijk wordt besproken.

Contactadres: Parochiesecretariaat.


Jongerenkoor

Het jongerenkoor bestaat uit een groep enthousiaste jonge mensen. Ongeveer 1x per maand verzorgt zij een viering in onze parochiekerk. Na overleg kan het koor ook bij huwelijken en jubilea medewerking verlenen. De liederen die ten gehore worden gebracht tijdens een viering zijn afgestemd op de liturgie van dat weekend.De jongeren repeteren 1x per 2 weken op de maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur o.l.v. Juliëtte Godschalk (dirigent/dwarsfluit) met Dion Baars op de elektronische piano of het orgel.
Contactpersoon: Simone Looman.

Kerktv / Kabelkrant
Als eerste parochie in Nederland beschikken wij over Kerk-tv. Voor parochianen met een kabelaansluiting is het daardoor mogelijk de vieringen thuis via de tv mee te beleven. Wanneer er geen vieringen zijn, wordt het kanaal gebruikt voor de kabelkrant. In deze krant worden naast de kerkberichten ook andere mededelingen en nieuwtjes opgenomen.
Al deze informatie is ook te zien op onze eigen website onder de rubriek Kabelkrant.

Contactpersoon:


Kosteressen
De kosteressen treffen de nodige voorbereidingen om de vieringen in onze kerk goed te laten verlopen. Zij zorgen er niet alleen voor dat alles klaar staat, maar zij bedienen tevens de geluidsinstallatie en de tv-camera's. Verder dragen zij zorg voor: bestellingen, afdracht collectegeld en de kleding voor de priesters en misdienaars.

Contactpersoon: Annie Hendriksen.


Lectoren

De lectoren binnen onze parochie gaan voor in de lezingen en de voorbede tijdens Eucharistievieringen en assisteren de pastoor bij het uitreiken van de Heilige Communie.

Contactpersoon: Thea Rensen.


Misdienaars

Een groep kinderen / jongeren is actief als misdienaar; zij assisteren de voorganger(s) tijdens de vieringen.

Contactpersoon: Annie Hendriksen.


Parochiedrukwerk

Boekjes voor de Eucharistievieringen, avondwake, woord- en communievieringen, worden door de werkgroepen samengesteld. Hebt u kopieerwerk voor huwelijks- of doopvieringen: ook dit kan, tegen vergoeding van kosten, verzorgd worden. Neem wel tijdig contact op!

Contactpersoon: Parochiesecretariaat.


Parochiekalender
Ieder jaar wordt er een parochiekalender uitgegeven. Voor dit doel verzamelt de werkgroep zoveel mogelijk historisch beeldmateriaal en verhalen van Nieuw-Wehl. Mensen die beeldmateriaal ( foto, film en/of video ) beschikbaar willen stellen aan de werkgroep, kunnen zich wenden tot de contactpersoon. Het beeldmateriaal wordt gebruikt om elke maand de kalender van een foto te voorzien. Tevens worden op de kalender de data van diverse activiteiten vermeld. In november wordt de kalender huis aan huis verkocht door de jongeren van het jongerenpastoraat. De opbrengsten zijn bestemd voor activiteiten ten behoeven van de Nieuw-Wehlse jeugd.

Contactpersoon: Martha Alferink.


Uitvaart

Afspraken voor uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers.

Eerste Communie
De werkgroep helpt de kinderen en hun ouders bij de voorbereiding op deelname aan de Eucharistie. Tijdens deze voorbereiding wordt vooral aandacht geschonken aan de betekenis en de centrale plaats van de Eucharistie binnen de geloofgemeenschap. Ze probeert de kinderen er op zodanige wijze bij te betrekken, dat ze zich thuis gaan voelen binnen onze geloofsgemeenschap.

Contactpersoon: pastor Guus v.d. Ploeg.


Werkgroep Vormsel

De vormselwerkgroep wil de kinderen en hun ouders helpen bij het inzicht krijgen in de betekenis van het Vormsel. Zij draagt zorg voor de voorbereiding op en de viering van het Heilig Vormsel.

Contactpersoon: pastor Guus v.d. Ploeg.


Woord- en Communievieringen

In voorkomende gevallen wordt in plaats van een eucharistieviering een woord- en communieviering gehouden. In deze vieringen willen wij samen bidden en ons verdiepen in ons geloof. De H. Hosties, die hierbij worden uitgereikt, zijn geconsacreerd in een eerdere eucharistieviering en worden altijd in de kerk bewaard. Deze vieringen worden telkens verzorgd door twee leden van de werkgroep.

Contactpersoon: Thea Rensen.